Allgemeine Bedingungen

REISVOORWAARDEN VAN DE VISSENDE HOLLANDER

 1) ARTIKEL 01 INLEIDENDE BEPALING.

2) ARTIKEL 02 TOTSTANDKOMIING EN INHOUD OVEREENKOMST.

3) ARTIKEL 03 BETALING.

4) ARTIKEL 04 REISSOM.

5) ARTIKEL 05 INFORMATIE.

6) ARTIKEL 06 REISBESCHEIDEN.

7) ARTIKEL 07 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER.

8) ARTIKEL 08 IN DE PLAATSSTELLING.

9) ARTIKEL 09 ANNULERING DOOR DE REIZIGER.

10) ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE VISSENDE HOLLANDER

11) ARTIKEL 11 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DE VISSENDE HOLLANDER

12) ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

13) ARTIKEL 13 HULP EN BIJSTAND

14) ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID DE VISSENDE HOLLANDER

15) ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

16) ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN

17) ARTIKEL 17 KLACHTEN

 ARTIKEL 01 INLEIDENDE BEPALINGEN.

 Artikel 01, lid 01

 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 a. De Vissende Hollander; diegene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, onder eigen naam aan het publiek, een groep personen of individuen, van tevoren al dan niet georganiseerde reizen aanbied.

b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij De Vissende Hollander zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

 1. vervoer;

2. accommodatie;

3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

 
c. Reiziger;

 1. de wederpartij van De Vissende Hollander, of

2. diegene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaardt, of

3. diegene aan wie overeenkomstig artikel 08 van de voorwaarden, de rechtsverhouding tot De Vissende Hollander is overgedragen.

 d. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en De Vissende Hollander bemiddelt bij het afsluiten van de overeenkomst.

e. Werkdagen; de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

f. Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30, uitgezonderd erkende feestdagen.

g. Communicatiekosten; telefax, (mobiele) telefoon, telegram en telexkosten.

h. Accommodatie; onder accommodatie wordt verstaan het recht om door bemiddeling van De Vissende Hollander aan of nabij een door De Vissende Hollander ter beschikking gesteld viswater te mogen verblijven, hetzij met:

1. eigen tent (bivie)

2. gehuurde tent (bivie)

3. ter beschikking gestelde verblijfsruimte

 Artikel 01, lid 02

 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen vervoerreizen en pendelreizen per bus.

De Vissende Hollander kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie op internet en/of in andere publicaties wordt vermeld.

 Artikel 01, lid 03

 De bedragen, in deze voorwaarden vermeld, zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

 Artikel 01, lid 04

 Voor binnenlandse reizen kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid van deze afwijkende bepalingen in de desbetreffende aanbieding zal zijn bedongen.

 ARTIKEL 02 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

 Artikel 02, lid 01

 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van De Vissende Hollander. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.

 Artikel 02, lid 02

Het aanbod van De Vissende Hollander is
vrijblijvend en kan zo nodig door De Vissende Hollander worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van rekenen.

 Artikel 02, lid 03

 De reiziger verstrekt De Vissende Hollander voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reiziger die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de utvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de bijzonderheid en/of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door De Vissende Hollander. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger (s) door De Vissende Hollander van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 02 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

 Artikel 02, lid 04

 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger (s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

 Artikel 02, lid 05

 Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een internet en/of andere publicatie van De Vissende Hollander, maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Indien De Vissende Hollander algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen welke in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

Kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen in een internet en/of andere publicatie binden De Vissende Hollander niet.

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de De Vissende Hollander aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De Vissende Hollander zal een redelijke inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

 Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van De Vissende Hollander. De Vissende Hollander heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

 a. aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten een bedrag van € 30.00 per boeking;

b. communicatiekosten;

c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

 Indien De Vissende Hollander bereid is ook wijzigingsverzoeken op andere dan medische gronden (andere essenties) in behandeling te nemen, heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

 a. de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 30.00 per boeking;

b. communicatiekosten;

c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

 Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van De Vissende Hollander.

 Artikel 02, lid 06

 Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de internet en/of andere publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek en aankomsttijd, als de gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek en aankomst tijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De Vissende Hollander kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

Artikel 02, lid 07

 De Vissende Hollander draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

 ARTIKEL 03 BETALING.

 Artikel 03, lid 01

 Bij het totstandkomen
van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 30% van de totale overeengekomen reissom en dat tenminste € 60.00 per reiziger bedraagt, tenzij in de betreffende internet en/of andere publicatie anders is aangegeven. In het geval van eigen vervoerreizen is de aanbetaling bij het totstandkomen van de overeenkomst voor accommodatie hieraan gelijk.

Artikel 03, lid 02

 Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum voor het eerst geboekte verblijf) in bezit zijn van De Vissende Hollander of het boekingkantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens De Vissende Hollander schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De Vissende Hollander heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskomsten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 09 van toepassing en worden de reeds betaalde bedragen met de annuleringkosten verrekend.

Artikel 03, lid 03

Indien de overeenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 ARTIKEL 04 REISSOM.

 Artikel 04, lid 01

 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de internet en/of andere publicaties vermeld.

 Artikel 04, lid 02

 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze De Vissende Hollander bekend waren ten tijde van het in druk geven van de internet en/of andere publicaties.

 Artikel 04, lid 03

 Zolang de reissom niet is voldaan, heeft De Vissende Hollander het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van eventuele brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De Vissende Hollander zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van De Vissende Hollander kan worden gevergd.

 Artikel 04, lid 04

 Na tijdige betaling van de gehele reissom zal De Vissende Hollander gedurende het tijdvak drie weken voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstof of accommodatiekosten kan De Vissende Hollander tot 10 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. De Vissende Hollander bepaalt of van een dergelijke situatie sprake is. Indien daarover geen overeenstemming bereikt wordt, zal een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover een partijen bindende uitspraak te doen. De Vissende Hollander zal de reiziger aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

 Artikel 04, lid 05

 De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht hiervan gebruik maken binnen 2 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft De Vissende Hollander het recht de overeenkomst op te zeggen. De Vissende Hollander moet op straffe van verval binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Als dan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalt gelden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

 ARTIKEL 05 INFORMATIE.

 Artikel 05, lid 01

 
Uiterlijk bij de aanvang van de reis zal door of vanwege De Vissende Hollander algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 Artikel 05, lid 02

 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken verwegen het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij De Vissende Hollander heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of De Vissende Hollander tekort is geschoten in zijn in het volgend lid bedoelde informatieverplichting.

 Artikel 05, lid 03

 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, aktes, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

 Artikel 05, lid 04

 Door of vanwege De Vissende Hollander zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering.

 ARTIKEL 06 REISBESCHEIDEN.

 De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 5 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger worden gesteld,m tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

 ARTIKEL 07 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER.

 Artikel 07, lid 01

 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot vier weken voor vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden doorgevoerd en in dat geval schriftelijk door De Vissende Hollander worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 03 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 30.00 per boeking te vergoeden.

 Artikel 07, lid 02

 Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 09 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 Artikel 07, lid 03

 Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

 ARTIKEL 08 IN DE PLAATS STELLING.

 Artikel 08, lid 01

 Tijdig voor de aanvang van de reis dan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en;

b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht en;

c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaats stelling.

 Artikel 08, lid 02

 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover De Vissende Hollander voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 07, lid 1 bedoelde wijziging en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 ARTIKEL 09 ANNULERING DOOR DE REIZIGER.

 Artikel 09, lid 01

 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde
reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten met betrekking tot alle reizen gelden de bepalingen van sectie 1. Voor annuleringen van alle andere overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden de algemene bepalingen van sectie 1.1. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

1. Algemeen geldt:

– bij annulering wordt minimaal de aanbetaling en de reserveringskosten berekend.

– bij annulering tot dertig dagen voor de dag van vertrek: 30% van de reissom;

– bij annuleringen vanaf dertig dagen voor de dag van vertrek: de volle reissom.

 Artikel 09, lid 02

 De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijven.

 Artikel 09, lid 03

 In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in de plaats stelling kiest, is artikel 08 van toepassing.

 Artikel 09, lid 04

 Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende internet en/of andere publicaties vooraf zijn vermeld.

 Artikel 09, lid 05

 a. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

b. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomst blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub C is dan van toepassing.

 De sub B bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeldt staat.

 c. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger (s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom (men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom (men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

 Artikel 09, lid 06

 Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE VISSENDE HOLLANDER.

 De Vissende Hollander heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de internet en/of andere publicaties. De opzegging dient binnen de in de internet en/of andere publicaties genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 11 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLG DOOR OPZEGGING DOOR DE VISSENDE HOLLANDER.

 Artikel 11, lid 01

 De Vissende Hollander heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van De Vissende Hollander aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan De Vissende Hollander kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van De Vissende Hollander. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan De Vissende
Hollander kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13. Indien De Vissende Hollander door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 Artikel 11, lid 02

 De Vissende Hollander moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger dan de wijziging (en) afwijzen.

 Artikel 11, lid 03

 Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

2. de aard en klasse van de accommodatie;

3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

 Bij bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

 1. de samenstelling van het reisgezelschap;

2. de aan De Vissende Hollander bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger (s);

3. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door De Vissende Hollander schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;

4. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger (s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

 Artikel 11, lid 04

 Indien het in lid 02 bedoelde aanbod van De Vissende Hollander door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 06 van toepassing.

Artikel 11, lid 05

 De Vissende Hollander mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

 Artikel 11, lid 06

 De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft De Vissende Hollander het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of , indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 07 van dit artikel.

 Artikel 11, lid 07

 In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt De Vissende Hollander de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 04, waaronder overboeking niet is begrepen.

 Artikel 11, lid 08

 a. Indien na vertrek van de reiziger (s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of De Vissende Hollander bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt De Vissende Hollander er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het ook op de continuering van de reis.

b. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger (s) restitutie van de reissom, betrekking hebbende op dat gedeelte van de reis.

c. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van De Vissende Hollander, indien de tekortkoming in
de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

 Artikel 11, lid 09

 De Vissende Hollander is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 01, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrek of aankomsttijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor eigen vervoersreizen van wie het verblijfadres niet bekend is.

 ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

 Artikel 12, lid 01

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 12, 14 en 15 is De Vissende Hollander verplicht tot uitvoering van overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

 Artikel 12, lid 02

 Indien de reis niet verloop overeenkomstig de in lid 01 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 01.

 Artikel 12, lid 03

 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 01 bedoelde verwachtingen, is De Vissende Hollander verplicht eventueel schade te vergoeden, ten zij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;of

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die De Vissende Hollander of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, zoals daar kunnen zijn;

 – vissterfte

– weeromstandigheden

– wateroverlast

of

 d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 04 van dit artikel.

e. Ten alle tijden zijn deelnamen aan door De Vissende Hollander georganiseerde evenementen geheel op eigen risico.

Artikel 12, lid 04

 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroep en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 ARTIKEL 13 HULP EN BIJSTAND.

 Artikel 13, lid 01

 De Vissende Hollander is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van De Vissende Hollander, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is De Vissende Hollander tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 02

 Indien de reis niet verloop overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan ECG zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor De Vissende Hollander bestaat dedeze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf en repatriëringkosten.

 ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID DE VISSENDE HOLLANDER.

 Artikel 14, lid 01

 
Wanneer De Vissende Hollander op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering.

 Artikel 14, lid 02

Indien De Vissende Hollander jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

 Artikel 14, lid 03

 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van De Vissende Hollander voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van De Vissende Hollander. In dit geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

 Artikel 14, lid 04

 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van De Vissende Hollander gelden ook ten behoeve van werknemers van De Vissende Hollander, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER.

 Artikel 15, lid 01

 De reiziger (s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van De Vissende Hollander ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient bij georganiseerde reizen met vervoer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van De Vissende Hollander te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

 Artikel 15, lid 02

 De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door De Vissende Hollander van (voortzetting van ) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

 Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleent.

 ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN.

De reiziger die niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de De Vissende Hollander heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van € 60.00, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

De reiziger is automatisch in gebreke bij overschrijding van de door De Vissende Hollander gestelde betalingstermijn, een schriftelijke ingebrekestelling door De Vissende Hollander is niet noodzakelijk.

 ARTIKEL 17 KLACHTEN.

 Artikel 17, lid 01

 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 02, dient zo spoedig mogelijk ter plaatse te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij De Vissende Hollander. De communicatiekosten worden door ECG vergoed, mits schriftelijk gedeclareerd en onder overlegging van de betaalbewijzen binnen drie dagen na terugkomst, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet
hadden behoeven te worden gemaakt.

 Artikel 17, lid 02

 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aan leiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij De Vissende Hollander. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen drie dagen na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij De Vissende Hollander of het boekingskantoor. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen drie dagen na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij De Vissende Hollander of het boekingskantoor te worden ingediend.

 BOEKING VOORWAARDEN.

 – ARTIKEL 01 Begripsbepalingen.

– ARTIKEL 02 De opdracht in het algemeen.

– ARTIKEL 03 De reserveringsopdracht.

– ARTIKEL 04 Betalingen.

– ARTIKEL 05 Aansprakelijkheid.

– ARTIKEL 06 Documenten.

– ARTIKEL 07 Rente en incassokosten.

 Artikel 01 Begripsbepalingen.

 1. De opdracht:

De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en De Vissende Hollander, waarbij De Vissende Hollander zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van vis en aanverwante reizen, zulks in de ruimste zin des woord.

2. De Vissende Hollander:

Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

3. Dienstverlener:

De vervoerder, accommodatieverschaffer, De Vissende Hollander en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin de woord, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

4. Reiziger:

a. De opdrachtgever (aanmelder), of

b. Degene te wiens behoeve de door de De Vissende Hollander verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

5. Werkdagen:

De dagen maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij De Vissende Hollander uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem ander openingstijden gelden.

 Artikel 02 De opdracht in het algemeen.

 . De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zomogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

2. De opdrachtgever is jegens De Vissende Hollander en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van De Vissende Hollander zelf een vergoeding is verschuldigd, zal De Vissende Hollander dat vooraf bekend maken.

3. De (opdracht0 bevestiging zal in het algemeen binnen zeven werkdagen aan de opdrachtgever kunnen worden toegezonden, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reclameren. Indien hij van mening is dat het overeengekomen niet juist is weergegeven op de bevestiging, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Één en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren. Ook in het geval de opdrachtbevestiging later dan voormeld door De Vissende Hollander wordt toegezonden, kan de opdrachtgever binnen drie werkdagen na ontvangst schriftelijk reclameren.

5. De opdrachtgever is zowel jegens De Vissende Hollander als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door De Vissende Hollander. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

 Artikel 03 De
reserveringsopdracht.

 1. De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger (s) verstrekken aan De Vissende Hollander.

2. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van De Vissende Hollander worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

3. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht (en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebracht annulering of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die De Vissende Hollander moet maken om de annulering, c.q. wijziging tot stand te brengen.

4. Alle mededelingen van De Vissende Hollander of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

 Artikel 04 Betalingen

 1. De verschuldigd bedragen dienen binnen de door De Vissende Hollander aangegeven termijn aan De Vissende Hollander te zijn voldaan. De Vissende Hollander is bevoegd zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener (s) de verschuldigde bedragen te incasseren.

2. De Vissende Hollander zal bij het verstrekken van de opdracht (en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener (s).

3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door De Vissende Hollander te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

4. Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim, De Vissende Hollander heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling (en).

5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

 Artikel 05 Aansprakelijkheid.

 1. De Vissende Hollander zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

2. Indien De Vissende Hollander diensten verleent (inclusief advies/informatie) die leiden tot de totstandkoming van een pakketreisovereenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze voorwaarden, ook voor zover het betreft de aansprakelijkheid van De Vissende Hollander. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van klachten over de dienstverlening door De Vissende Hollander berust in dat geval bij De Vissende Hollander.

3. De voorwaarden gelden eveneens indien De Vissende Hollander naar Nederlands recht moet worden aangemerkt als De Vissende Hollander, bij voorbeeld als hij een pakketreis verkoop van een buitenlandse De Vissende Hollander.

4. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt De Vissende Hollander geen aansprakelijkheid voor handelingen en /of nalatigheden van de betrokken dienstverlener (s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener (s) verstrekte informatie. De Vissende Hollander draagt geen verantwoordelijkheid voor foto`s folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

5. Voor zover De Vissende Hollander zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

6. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de
uitoefening van een beroep of bedrijf, (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

7. De Vissende Hollander is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

8. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van De Vissende Hollander en/of de door deze ingeschakelde derde.

 Artikel 06 Documenten.

 1. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig passpoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, alsmede de benodigde vouchers.

2. De Vissende Hollander zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.

3. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.

 Artikel 07 Rente en incassokosten.

 1. De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door De Vissende Hollander ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 60.00 tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerkingnemende, onbillijk is.

 Artikel 08 Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen De Vissende Hollander en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

2. Klachten over reservering..

Klachten over een door De Vissende Hollander gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk drie dagen na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij De Vissende Hollander worden ingediend.

3. Klachten over adviezen en informatie.

Klachten over door De Vissende Hollander verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij De Vissende Hollander worden ingediend.

4. De reiziger heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.

5. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door De Vissende Hollander één jaar na deze dienstverlening.

Ten alle tijden zijn deelnamen aan door De Vissende Hollander georganiseerde evenementen geheel op eigen risico.

De Vissende Hollander zal haar verplichtingen tegenover de reiziger, in een bindend advies opgelegd door de Kantonrechter, overnemen indien zij deze verplichting niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen, één en ander tenzij zij het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening van het advies ter toetsing aan de Rechter heeft voorgelegd. Voor de toepassing van deze garantie is vereist dat de reiziger hierop een schriftelijk beroep doet.